Έντυπα που πρέπει να έχετε!

Τα παρακάτω είναι μερικά από τα έντυπα που είναι απαραίτητα στην επικοινωνία σας για τις ασφαλιστικές διαδικασίες.

Πατήστε επάνω στους τίτλους για να ανοίξει το αρχείο.

ΕΝΤΥΠΟ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.pdf
ΕΝΤΥΠΟ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.pdf
ΕΝΤΥΠΟ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.pdf
ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΕΜΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ.pdf
ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 8 Ν 1599/1986.pdf
ΚΟΚ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.pdf
ΦΕΚ - 1702-2011
ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ.pdf
   

Kατεβάστε εδώ το Acrobat Reader