Ασφαλεια Πιστώσεων

Η Ασφάλεια Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή σας από τον κίνδυνο κάποιος πελάτης σας να μην εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Αυτές οι οφειλές μπορεί να προκύψουν λόγω της αποδεδειγμένης αφερεγγυότητας του πελάτη σας (αγοραστή σας). Αυτό συμβαίνει όταν ο πελάτης πτωχεύσει ή όταν έρθει σε δικαστικό ή εξωδικαστικό διακανονισμό με τους πιστωτές του. Επίσης υπάρχει και η περίπτωση της «Καθυστερημένης Πληρωμής», που συμβαίνει όταν ο πελάτης σας  καθυστερεί την πληρωμή των υποχρεώσεων του, μετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας πίστωσης ή πιθανών παρατάσεών της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η ασφαλιστική εταιρεία, μπορεί να σας καλύψει μέχρι και το 90% της οφειλής.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της ασφάλειας πιστώσεων, δεν είναι η αποζημίωση, αλλά όλες οι διαδικασίες που γίνονται πριν φτάσετε μέχρι εκεί. Ενδεικτικά :

  • Βοηθά τις επιχειρήσεις στον καλύτερο έλεγχο των πελατών τους έχοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε πολλές χώρες το οποίο συνεχώς τους παρακολουθεί.
  • Ενημερώνει την επιχείρηση για τους υποψήφιους πελάτες τους σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα τους.
  • Τους δίνει την δυνατότητα να επιμηκύνουν τη διάρκεια πίστωσης προς τους πελάτες τους πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές.
  • Η ασφάλιση προσφέρει στην επιχείρηση σιγουριά ώστε να αυξήσει τις πωλήσεις της.
  • Ειδικά για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που οι αγοραστές βρίσκονται εκτός Ελλάδος όπου ο έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας του αγοραστή είναι πολύ δύσκολος, η ασφάλιση πιστώσεων παρέχει μεγάλη υπηρεσία στον προμηθευτή για την αποφυγή της επισφάλειας.
  • Η ασφάλιση πιστώσεων του προσφέρει δυνατότητα χρηματοδότησης από τις Τράπεζες με καλύτερους όρους αφού τα πιστωτικά ιδρύματα γνωρίζουν ότι σε  ενδεχόμενη μη πληρωμή από τους αγοραστές του, γεγονός το οποίο θα δημιουργούσε προβλήματα στη εξόφληση των δανείων η ασφαλιστική εταιρία θα καταβάλει τα χρήματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.