Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας  myplan-Insurance.gr

Καλώς ήρθατε στο myplan-insurance.gr. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

Ο ασφαλιστικός πράκτορας Βασιλείου Παναγιώτης   με διακριτικό τίτλο myplan insurance και αριθμό μητρώου επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών 193697, δημιούργησε τον δικτυακό τόπο myplan-insurance.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με την δυνατότητα ασφάλισής τους , σε όποια από τις συνεργαζόμενες εταιρίες επιλέξουν. Η χρήση του myplan-insurance.gr  διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι συμφωνούν πλήρως με αυτούς.

Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου myplan-insurance.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

Η myplan Insurance διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.myplan-insurance.gr (στο εξής: η Ιστοσελίδα) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

 Ο δικτυακός τόπος myplan-insurance.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο myplan-insurance.gr, όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κλπ., αποτελεί πνευματική  ιδιοκτησία της Βασιλείου Παναγιώτης ατομική επιχείρηση (στο εξής : η εταιρεία )  και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό συνολικά  ή εν μέρει, δεν δύναται να αποτελέσει  αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα από τις ασφαλιστικές εταιρείες που χρησιμοποιούνται αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ίδιων και χρησιμοποιούνται μόνον προς ενημέρωση των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

Οι πληροφορίες που καταχωρούνται από εσάς στην ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι αληθείς και σωστές. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά για την ασφάλιση καθίσταται άκυρη και δεν ισχύει.

Η έναρξη ασφάλισης είναι δυνατό να ισχύσει το νωρίτερο την επομένη εργάσιμη ημέρα από την καταχώριση της αίτησης για ασφάλιση και εφόσον έχουν προηγηθεί η αποδοχή της ασφάλισης από την ασφαλιστική εταιρεία που έχετε επιλέξει, η αποστολή δικαιολογητικών  που μπορεί να σας ζητηθεί από την ασφαλιστική εταιρεία που θα έχετε επιλέξει και να έχει γίνει η πλήρη εξόφληση των ασφαλίστρων.

Η εταιρεία,  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στη χρήση καθώς και η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο, ωστόσο σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του myplan-insurance.gr   εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του myplan-insurance.gr . Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος , ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και  εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων, ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

Οι σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους που τυχόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα, παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η εταιρία, δεν αναλύει ή ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών και σε καμία περίπτωση η εταιρία, δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους. Επίσης η  εταιρεία  δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των ανωτέρω δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εν λόγω δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους δικαιούχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την σχετική επίσκεψη ή και χρήση αυτών. 

Η εταιρία  θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου myplan-insurance.gr και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρά ταύτα, η διαθεσιμότητα του myplan-insurance.gr μπορεί  να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από  άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία, έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του myplan-insurance.gr, να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενό του, για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.       Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από την χρήση, ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο myplan-insurance.gr,  την διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας «Όροι Χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή σαν συνέπεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο myplan-insurance.gr. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία δεν κάνει αποδεκτό τον προς ασφάλιση κίνδυνο και έχουν ήδη κατατεθεί ασφάλιστρα, η εταιρεία υποχρεούται να τα επιστρέψει άτοκα.